Övning inför det nationella provet

Välj ut en text eller bild ur häftet som du tycker passar in på temat ”värderingar” och skriv om den. Följande saker ska finnas med i din text:

Presentera det material som du har valt (till exempel: vad är det för typ av material, vem har skapat det och när, var har det publicerats)! Tänk på att den som läser ska kunna hitta materialet med hjälp av din källhänvisning!

Berätta/beskriv/förklara vad du tycker att materialet vill säga (till exempel: hur tolkar du det, vad är viktigt/centralt i det) och

motivera/förklara/argumentera varför du tycker att materialet passar så väl in på temat ”värderingar” (till exempel: hur syns det/på vilket sätt är det tydligt att det handlar om ett slags värdering, varför tar du fasta på just den här texten/bilden)!

Till din hjälp får du ha allt material som du fått i samband med det nationella provet. Ta alltså med dig text- och bildhäftet och lösbladen om det muntliga och det skriftliga provet. 

Tänk särskilt på följande när du skriver:

 • hur du skriver din inledning och din avslutning  och
 • att texten ska hålla ihop, dvs att det ska finnas en tydlig röd tråd.
 • att göra en korrekt och smidigt källhänvisning INNE I din text (inte bara i en avslutande litteraturförteckning).
 • att noga skilja mellan det som du refererar (med hjälp av referatmarkörer) och det som är dina egna iakttagelser och tankar.
 • att din text ska vara självbärande, dvs. dina läsare ska kunna läsa och förstå vad du skriver även om de aldrig tittat i provhäftet. Idealet är om du kan använda dig av materialet men göra något eget av det. Tänk att du ska skriva en egen text och använda dig av materialet i provhäftet för att till exempel styrka din tes/dina åsikter/ge exempel på det som du skriver om.
 • Försök att ge den stora bilden/helheten/att generalisera, men försök också att ge konkreta exempel.
 • Det tillför din text mycket om du vågar vara personlig, men försök att även se bortom dig själv och dina egna personliga erfarenheter.

Ni ska skriva era texter på lektionstid och sedan publicera dem på bloggen Elever & lärare tipsar & diskuterar. Lägg dem under kategorin Tema: värdringar.

Vi ska senare läsa varandras inlägg och kommentera dem både vad gäller innehåll och form.

Comments (55)

Associera fritt kring ”värderingar” och sök material

A. Associera kring ”värderingar”

Vad kommer ni att tänka på när du hör ordet värderingar? Vilka synonymer kommer ni på? Finns det några värderingar som är särskilt vanliga eller ovanliga, särskilt viktiga eller oviktiga? Skriv ner de ord eller begrepp som ni kommer att tänka på som en kommentar till detta inlägg! Jobba gärna i grupper på 3-4 personer.

B. Sök artiklar, filmer, sångtexter, romaner, etc som på något vis visar eller handlar om värderingar

Skriv först dina associationer kring värderingar. Läs därefter instruktion C nedan (jag lägger den sist eftersom det är en så lång text). Du kan inte börja med uppgiften förrän du har fått texthäftet, men du kan förbereda dig lite genom att läsa den och fundera lite över vad du redan kan och vad du behöver träna mer på. Får du sedan tid över på dagens lektion så vill jag att du letar inspiration i biblioteket eller på nätet kring årets tema ”värderingar”. Glöm inte att skriva upp sånt som du tycker är intressant. Spara länkar. Börja gärna med att titta här:  http://www.nationalmuseum.se/sv/Skola/Nationella-provet-ht–12/. Du behöver inte redovisa vad du hittar, men du kan ha stor nytta av det, särskilt när du ska göra ditt muntliga prov.

C. Skriv kring text eller bild från texthäftet

Denna övning skulle jag vilja att vi gjorde på lektionstid när ni fått häftet till det nationella provet och hunnit läsa igenom det (läs gärna instruktionen noga redan nu, för den är mycket bra träning inför båda delproven):

Välj ut en text eller bild ur häftet som du tycker passar in på temat ”värderingar” och skriv om den. Följande saker ska finnas med i din text:

Presentera det material som du har valt (till exempel: vad är det för typ av material, vem har skapat det och när är det skapat, var har det publicerats)! Tänk på att den som läser ska kunna hitta materialet med hjälp av din källhänvisning!

Berätta/beskriv/förklara vad du tycker att materialet vill säga (till exempel: hur tolkar du det, vad är viktigt/centralt i det) och

motivera/förklara/argumentera varför du tycker att materialet passar så väl in på temat ”resor” (till exempel: hur syns det/på vilket sätt är det tydligt att det handlar om ett slags resa, varför tar du fasta på just den här texten/bilden)!

Till din hjälp får du ha allt material som du fått i samband med det nationella provet. Ta alltså med dig text- och bildhäftet och lösbladen om det muntliga och det skriftliga provet. (Dessa lösblad har ni inte fått ännu. Jag får kopieringsunderlaget samtidigt som era texthäften.)

Tänk särskilt på följande när du skriver:

 • hur du skriver din inledning och din avslutning  och
 • att texten ska hålla ihop, dvs att det ska finnas en tydlig röd tråd.
 • att göra en korrekt och smidigt källhänvisning INNE I din text (inte bara i en avslutande litteraturförteckning).
 • att noga skilja mellan det som du refererar (med hjälp av referatmarkörer) och det som är dina egna iakttagelser och tankar.
 • att din text ska vara självbärande, dvs. dina läsare ska kunna läsa och förstå vad du skriver även om de aldrig tittat i provhäftet. Idealet är om du kan använda dig av materialet men göra något eget av det. Tänk att du ska skriva en egen text och använda dig av materialet i provhäftet för att till exempel styrka din tes/dina åsikter/ge exempel på det som du skriver om.
 • Försök att ge den stora bilden/helheten/att generalisera, men försök också att ge konkreta exempel.
 • Det tillför din text mycket om du vågar vara personlig, men försök att även se bortom dig själv och dina egna personliga erfarenheter.

Ni ska skriva era texter på lektionstid och sedan publicera dem på bloggen Elever & lärare tipsar & diskuterar. Lägg dem under kategorin Tema: värdringar.

Vi ska senare läsa varandras inlägg och kommenterar dem både vad gäller innehåll och form.

Comments (11)

Argumentation

Homework - MathVi ska titta på argumentation. Läs igenom de två debattartiklarna om läxor och subventionerad läxhjälp:

”Regeringen ger upp om en jämlik skola” av Rossanna Dinamarca   (Aftonbladet, 5 september 2012) http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article15389188.ab och

”Inget fult med läxhjälp” av Jan-Olof Bengtsson (Kvällsposten, 9 september 2012)  http://www.expressen.se/kvp/ledare/ledare-inget-fult-med-laxhjalp/ och

jobba med följande uppgift:

 • Vilken är tesen i respektive text?
 • Vilka argument finns för och emot tesen i de två texterna?
 • Vilken uppfattning har du i frågan?

HomeworkTitta också särskilt på hur debattörerna väljer att lägga upp sina texter:

 • hur börjar de,
 • hur driver de sina argument och
 • hur avslutar de?
 • Vilka värderingar syns i texten?
 • Är argumentationen övertygande?

Comments (1)

Ideal att slåss för

Finns det ideal att slåss för? Detta är en fråga som ofta finns med i romaner och filmer. ”Varför då”, kan man fråga sig och jag antar att svaret är: ”därför att det är en så viktig fråga för oss människor”. Vad tror du?

Några exempel på texter där den här frågan är central kommer här:

I utdraget ur Iliaden av Homeros tvekar Hektor kring hur han ska göra: ska han ut och slåss för att på så vis försvara de sina och därmed riskera att dö (och inte kunna försvara dem)?

Utdraget av Heliga Birgittas Uppenbarelser handlar om att skapandet av Gudsstaten på jorden.

Utdraget ur Cervantes Don Quijote handlar om en man som bekämpar ondskan varhelst den dyker upp. Gör han rätt eller är han en tok eller både och?

I Swifts essä Ett anspråkslöst förslag skriver Swift om hur man borde äta småbarn och göra fina skinnhandskar av deras hud, för att på så vis minska fattigdomen. Vad vill han åstadkomma genom denna makabra text? Vilka ideal slåss han för?

I Tegnérs dikt ”Det eviga” får vi veta att det finns universella värden. Håller du med om det och i så fall: vilka är de?

Runebergs dikt ”Bonden Paavo” handlar om att man ska hjälpa sin granne.

Strindberg roman Röda rummet som vi här får läsa inledningen till, ”Stockholm i fågelperspektiv”, handlar om att man ska avslöja makthavarnas korruption.

Heidenstams dikt ”Meborgarsång” handlar om allas rätt och om hur vi bekämpar varandra.

I Ekelöfs dikt ”Till de folkhemske” frågar sig diktaren  om kollektivet är överordnat individen.

Cornelis Wresvijks sångtext ”Somliga går i trasiga skor” handlar om solidaritet.

I Orwells roman 1984 ställs staten mot individen. Har staten rätt att forma sina medborgares liv?

I Jersilds roman En levande själ oroar sig författaren över vad vetenskapen kan göra mot människan.

Vilken eller vilka av texterna tycker ni skulle vara kul/intressant att titta mer på?

Comments off

Pm till författar-/bokpresentationerna

En del av uppgiften är att ni ska skriva ett pm där ni sammanfattar det viktigaste av det som ni ska ta upp i ert tal. Ert pm kan vara i punktform eller skrivas som en sammanhängande text.

I ert pm ska ni ta upp sådant som ni tycker är särskilt viktigt i er presentation. T ex kan ni ta upp:

 • författarens namn,
 • när han eller hon levde,
 • vad han eller hon är mest känd för (vilka romaner, vilka genrér, andra egenskaper/sysselsättningar),
 • några mer detaljer om de mest kända romanerna, när de är skrivna, vad de handlar om  …

Lägg era pm här som kommentarer till detta inlägg:

Comments (9)

Muntlig presentation av författare

Uppgift:

 • Berätta i 5 minuter om en mycket känd författare eller bok. När du gör presentationen får du gärna använda en del av tiden för att läsa upp något avsnitt ur en roman eller visa ett klipp ur en intervju eller filmatisering.
 • Du ska också träna genom att skriva en pm (med en sammanfattning av det allra viktigaste) om din författare eller bok.
Tänk särskilt på …
 • inledningen (väcka intresse)
 • avslutningen (avrunda)
 • ta upp sådant som du själv tycker är intressant och viktigt. Berätta till exempel om vad författaren är mest känd för, vilka böcker som är mest kända, vilken genré eller stil eller berättarteknik författaren brukar använda … Berätta gärna lite mer om en eller två böcker och nämn andra kända böcker mycket kort. Fundera över om det är något som är typiskt för författaren eller författarens böcker.
 • Bestäm dig för om du vill använda något hjälpmedel, till exempel visa en bok och/eller en bild av författaren och om du vill skriva på tavlan eller om du vill använda dig av PowerPoint.
 • Målsättningen är att ditt tal ska ta 5 min.

Vi börjar med att vår bibliotekarie Richard kommer hit och berättar om hur ni kan hitta bra material om era författare respektive böcker. Sedan är det dags att välja!

Så fort som du har valt, så skriv en kommentar till detta inlägg! Först till kvarn gäller. Jag vill inte att flera personer ska berätta om samma bok. Däremot går det bra att någon fokuserar på en bok och en annan på författaren.

 

 

Comments (11)

Presentera, visa och diskutera ett tal

A. Elevexempel

Vi börjar med att titta på elevers föredrag i samband med delprov A i nationella provet:
http://www.natprov.nordiska.uu.se/provochdiagnosmaterial/gymnasietkursb/exempelgykursb/
***
Vi tittar på talen i grupper och ni presenterar vad ni gillar och vad som skulle kunna bli bättre. Titta till exempel på …  1) skalet, 2) kläderna, 3) rösten, 4) kroppsspråket och 5) budskapet. Titta särskilt på inledningen och avslutningen. Titta på strukturen. Titta på etos, logos och pathos.

B. TED (Technology, Entertainment, Design) eller andra talare

Titta på det retoriska i ett valfritt tal. Några tips på tal hittar ni längre ner i det här inlägget.
 1. Vi jobbar i samma grupper igen.
 2. Välj ut ett tal (välj ett som är ca 5 minuter långt eller titta på de första 5 min). Ni får välja fritt (tips finns nedan, men du kan välja annat som intresserar dig mer). Talet ska finnas i form av ljud eller, ännu hellre, i form av film. När gruppen har valt ett tal så skriv vilket ni valt som en kommentar till detta inlägg. Lägg med en länk till talet.
 3. Läs det, lyssna på det och/eller titta på det. (Välj alltså gärna ett som ni kan både se och höra.)
 4. Fundera vad som är bra med det (innehåll och form) och vilka värderingar som kommer fram i det (ideal, åsikter).
 5. Presentera klippet för hela undervisningsgruppen. Visa det (eller delar av det) och berätta sedan vad ni tycker var bra med det. Berätta också vilka värderingar ni tycker kommer fram i filmklippet.

Tips på ställen att hitta bra tal:


http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html


https://www.ted.com/talks/scilla_elworthy_fighting_with_non_violence.html


https://www.ted.com/talks/margaret_heffernan_dare_to_disagree.html


http://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation.html


https://www.ted.com/talks/dalia_mogahed_the_attitudes_that_sparked_arab_spring.html


http://www.ted.com/talks/hans_rosling_asia_s_rise_how_and_when.html


<a
href=”http://www.ted.com/talks/sebastian_seung.html”>http://www.ted.com/talks/sebastian_seung.html


http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html


https://www.ted.com/talks/becci_manson_re_touching_lives_through_photos.html

Comments (6)

Att hålla tal

Retorik är nyttigt och kul att kunna, inte bara inför det nationella provet utan i livet i stort.

Att läsa böcker om retorik brukar vara väldigt lustfyllt. De som skriver sådana böcker brukar nämligen själva vara skickliga retoriker. Jag har nyss läst Snacka snyggt av Elaine Bergqvist (2011) och i den börjar hon med att beskriva fem steg för att få lyssnarens uppmärksamhet. Dessa steg är:

1. Skalet: Var medveten om vilka förväntningar din person skapar och försök att dra fördel av detta, istället för att bli ett offer för dem. Försök alltså att vrida eventuella fördomar till fördelar, genom att ge exempel och beskriva erfarenheter som bevisar motsatsen. ”Du kanske undrar hur jag som är så ung kan ha en aning om detta, men …”

2. Kläder: Klä dig medvetet. Vilka signaler vill du sända? Vill du visa att att du är en korrekt och noggrann person, att du tillhör en viss yrkes- eller intressegrupp eller att du är en del av den grupp som du talar inför och därför klär dig som dem? Tänk på att din klädsel påverkar hur du talar: klär du dig i kläder som du känner passar för sammanhanget uttrycker du dig också bättre. Snygga kläder kan till och med bidra till ett gott självförtroende.

3. Rösten: Använd rösten för att förstärka ditt budskap. Försök att hitta känslan bakom orden. Tala med dynamik och inlevelse, så att det hörs att du tror på det du säger. Betona viktiga ord. Variera ditt tempo och utnyttja pauser så att du får en stunds eftertanke och de som lyssnar får en chans att låta budskapet sjunka in. Variera din tonhöjd. Tänk på att om du sänker tonhöjden i slutet av ditt påstående låter du mer övertygande, medan du låter osäker om du höjer den (som i till exempel en fråga). Undvik nervösa skratt.

4. Kroppsspråket: Titta på dem som du talar till och tänk på att försöka få lite ögonkontakt med alla. Visa välvilja mot dem som du ska tala för, till exempel genom att le mot dem. Försök att ha ett öppet kroppsspråk och låt armarna vara med. Visa öppna handflator. Undvik att peka på dina åhörare. Det känns hotfullt. Sträck på ryggen! Undvik att stå med korsade ben och att pilla i håret! Förflytta dig gärna lite. Som parentes kan nämnas att en anledning till varför PowerPoint kan vara så sövande är just att blicken fästs på en plats och till det kommer fläktljudet (Zzzzz …).

5. Budskapet: Var noga med att tydligt ge svar på lyssnarens tre frågor: 1) Vem är du? (ethos) 2) Vad vill du?/Vad ska du prata om? (logos) och 3) Vad har åhöraren för nytta av att lyssna på det här? (pathos). Med hjälp av stilfigurer kan du få åhöraren att bättre minnas ditt budskap. Exempel på vanliga och mycket användbara stilfigurer är ordupprepningar, utrop eller retoriska frågor. Många talare använder sig mer eller mindre medvetet av till exempel allitterationer,  allusioner, anaforer, antiteser, bildspråk såsom liknelser och metaforer, besjälningar, eufemismer, medvetna under- och överdrifter, parafraser och paradoxer. Om du vill använda dig av den här typen av stilmedel, så se till att de passar in i ditt tal på ett naturligt sätt.

Vill du ha lite mer tips?

Här kan du hitta några länkar som du kan ha nytta av om du vill lära dig mer. I de två första inläggen är det mest en allmän introduktion och sedan beskriver jag steg för steg hur man lägger upp ett tal eller en text på ett retoriskt sätt:

Det här klippet inleds med en anafor och talaren betonar vikten av pauser och att tro på det man gör:

Här kan du se två fina exempel på elever som vågar ta ut svängarna när de håller sina tal:

 

Jag vill också passa på att tipsa om bra webbplatser, till exempel talet.se. Där kan du få handfasta tips och läsa konkreta exempel.

Ett annat tips är Svenska retoriksällskapets webbplats. Där kan du få praktiska råd för olika talsituationer och läsa kända tal, till exempel Selma Lagerlöfs tacktal när hon fick Nobelpriset i litteratur 1909, Winston Churchills tal om ”blood, sweat and tears” som han höll när Storbritannien var allvarligt hotat av kriget 1940 och Martin Luther Kings tal ”I have a dream…” som han höll 1963 i sin kamp för att svarta amerikaner skulle få fulla medborgerliga rättigheter i USA.
Lycka till!

Comments (1)

Här kan ni läsa om årets nationella prov i svenska

Nationellt prov i svenska 2012

Här kan du se ex på elevers lösningar av delprov A och B på nationella provet:  http://www.natprov.nordiska.uu.se/provochdiagnosmaterial/gymnasietkursb/exempelgykursb/

Comments off

Språk och människa

Vi pratar om språk och hur man använder olika språk i olika situationer. Fundera genomgående (när du funderar över frågorna nedan) över vilka skillnader som finns och varför de finns. Ge gärna konkreta exempel!

 1. Vad är det till exempel för skillnad mellan privat och offentligt språk?
 2. Talar unga och gamla på olika sätt?
 3. Högutbildade respektive lågutbildade?
 4. Män respektive kvinnor?
 5. Uttrycker vi oss olika beroende på vilket yrke vi har?
 6. Eller beroende på var vi vuxit upp och gått i skola?
 7. Behöver man ett språk för att kunna tänka?
 8. Vilka olika typer av sätt att uttrycka oss på har vi (förrutom orden)?
 9. Har djuren något språk?
 10. Vad är ett välutvecklat språk och hur utvecklar man sitt språk?

Redovisa här vad ni kommit fram till när ni diskuterat frågorna!

Comments off

« Föregående sida« Previous entries Next entries »Nästa sida »

Hoppa till verktygsfältet